ปิดแถบนี้

ClickClickClickClickClick
คุณดูเนื้อหาในหน้านี้

รวมรายชื่อมหาวิทยาลัยเกือบทั้งประเทศ


รายชื่อมหาวิทยาลัย เรียงตามตัวอักษร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยชินวัตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยพายัพ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรัชต์ภาคย์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเซีย
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยศิลปากร
มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
มหาวิทยาลัยอิสเทิร์นเอเซีย 
มหาวิทยาลัยเอเซียอาคเนย์ 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

รายชื่อสถาบัน เรียงตามตัวอักษรวิทยาเขตปทุมธานี

วิทยาเขตนนทบุรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา วาสุกรี
วิทยาเขตพระนครศรีอยุธยา หันตรา
วิทยาเขตสุพรรณบุรี

วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพฯ
วิทยาเขตบพิตรพิมุข มหาเมฆ
วิทยาเขตพระนครใต้

วิทยาเขตเพาะช่าง
วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
วิทยาเขตศาลายา
วิทยาเขตวังไกลกังวล

วิทยาเขตเทเวศร์
วิทยาเขตโชติเวช
วิทยาเขตพณิชยการพระนคร
วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์
วิทยาเขตพระนครเหนือ

วิทยาเขตบางพระ
วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ
วิทยาเขตจันทบุรี
วิทยาเขตอุเทนถวาย

วิทยาเขตภาคพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาเขตน่าน
วิทยาเขตลำปาง
วิทยาเขตเชียงราย
วิทยาเขตตาก
วิทยาเขตพิษณุโลก

วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา
วิทยาเขตสุรินทร์
วิทยาเขตขอนแก่น
วิทยาเขตกาฬสิทธุ์
วิทยาเขตสกลนคร 

วิทยาเขตภาคใต้ จังหวัดสงขลา
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
คณะเกษตรศาสตร์นครศรีธรรมราช
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง จังหวัดตรังรายชื่อสถาบันราชภัฏ เรียงตามตัวอักษร

กำแพงเพชร
กาญจนบุรี 
กาฬสินธุ์
จอมบึง 
จันทรเกษม
เชียงราย
เชียงใหม่ 
ชัยภูมิ
เทพสตรี 
ธนบุรี 
นครปฐม 
นครพนม
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
นครสวรรค์ 
บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
บุรีรัมย์ 
พระนคร
พระนครศรีอยุธยา 
พิบูลสงคราม 
เพชรบุรี
เพชรบูรณ์ 
ภูเก็ต 
มหาสารคาม
ยะลา
ร้อยเอ็ด
ราชนครินทร์ 
รำไพพรรณี 
ลำปาง
เลย 
วไลยอลงกรณ์ (เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์)
ศรีสะเกษ
สกลนคร 
สงขลา
สวนดุสิต
สวนสุนันทา 
สุราษฎร์ธานี
สุรินทร์ 
หมู่บ้านจอมบึง
อุดรธานี
อุตรดิตถ์
อุบลราชธานี

Twitter E:mail
2

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อย่าลืมแสงความคิดเห็น เสนอแนะ ติชมกันมาบ้างน่ะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป
แสดงความคิดเห็นได้โดยเลือกไม่ระบุชื่อ หากต้องการระบุก็ พิมพ์ใส่ในกล่องคอมเม้นได้เลบครับ
ทาง [Ad min] จะนำข่าวสารดีๆ มาฝากกันอีกนะครับ โดย [Ad min{An-Ch}]แจ้งข่าวสารยังผู้ดูแล >>[ คลิก ]<<

ข่าวเด่นเมืองคอน

------------------------------ ออนไลน์จากเฟสบุค -------------------------------

ส่งข้อความแนะนำเฟสอัลมูให้เพื่อน
บริการแปลภาษาในหน้าเว็บนี้

แบ่งปันเนื้อหาในเว็บนี้ไปยัง

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More