ปิดแถบนี้

ClickClickClickClickClick
คุณดูเนื้อหาในหน้านี้

หลักการศรัทธาในอิสลาม

หลักการศรัทธาในอิสลาม มี 6 ประการ 
รูกุ่นอีหม่าน
1.  ศรัทธา ใน พระเจ้าองค์เดียว คือ อัลลอฮฺ  (ไม่ใช่ พระอ้าหล่า) 
  * *อิสลามถือว่า ในสากลจักรวาลทั้งหลายมี พระเจ้าที่เที่ยงแท้ เพียงองค์เดียว
* * เป็นผู้สร้างสากลจักรวาลและ เป็นผู้บริหารควบคุม 
 * * โลกนี้มิใช่เกิดมาด้วยความบังเอิญ  ถ้าเกิดมาโดยบังเอิญ มันจะมีระบบระเบียบแบบแผน
* *  ในการโคจรไม่ได้   โลก  ดวงอาทิตย์   และ  ดวง จันทร์  ได้หมุนโคจรอย่างมีระบบ
* *   รักษาตำแหน่งหน้าที่ของมัน อย่างคงเส้น คงวา นับเป็นเวลานานไม่รู้กี่ล้านปี
 * * โดยที่มันไม่เคยชนกันเลย นี่ต้องแสดงว่ามีผูู้บริหาร และ ต้องมีผู้ควบคุมมัน

    * 2.  ศรัทธาใน บรรดา มลาอิกะฮฺ ของ
พระองค์  
* * มลาอิกะฮฺ คือ ผู้ทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่าง พระผู้เป็นเจ้า กับ ศาสดา ทั้งหลาย 
* * เพื่อจะได้ให้ ศาสดาดังกล่าวได้รับ วิวรณ์จากอัลลอฮฺ 
 * *มนุษย์เราแม้จะมีปัญญาสักปานใดก็ตาม  ก็ต้องอาศัยสื่อภายนอกด้วยเหมือนกัน 
* * เช่น มนุษย์นั้น แม้จะมีสายตาดีสักเพียงใดก็ตาม   เขาก็ไม่สามารถมองเห็นวัตถุใดๆ ได้เลย
 * * ถ้าหากไม่มีแสงสว่างเป็นสื่อ  
  * *  คำว่า มลาอิกะฮฺ หาคำศัพท์แปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ 
 * *มลาอิกะฮฺ เป็นนามธรรม ไม่ใช่ เทวฑูต   เทาวดา หรือ ฑูตสวรรค์ 
 * *แต่ในศาสนาอิสลาม ถือว่า มลาอิกะฮฺ ไม่มีเพศ ไม่ขัดขืนคำสั่งของอัลลลอฮฺ
 * *ไม่กิน  ไม่ดื่ม  ไม่หลับ  ไม่นอน 
 * *มลาอิกะฮฺ คือ อำนาจแห่งความดี
 * *ส่วนอำนาจแห่งความชั่วนั้น คือ ชัยฎอน หรือ ซาตาน  หรือ มาร นั่นเอง
 * *ดังนั้น มลาอิกะฮฺ จึงไม่ใช่ เทวดา และ นางฟ้า

      3.  ศรัทธา ใน บรรดา คัมภีร์ ทั้งหลายของพระองค์  
 * *มุสลิม ต้องเชื่อถือ ต้นฉบับดั้งเดิมของ คัมภีร์ทั้งหลายทุกๆเล่มในอดีตรวมทั้งอัลกุรอานด้วย
  * ทั้งนี้โดยมีเงื่อนไขว่า คัมภีร์เหล่านั้นต้องเป็น  วะหฺยู (ได้รับการดลใจ) มาจากอัลลอฮฺ 
 * *และ ต้องมีเนื้อหาสาระตรงกับอัลกุรอาน 
 * *มุสลิมต้องเชื่อถือ ในส่วนบริสุทธิของคัมภีร์เท่านั้น 
 * *อิสลามถือว่า คัมภีร์ที่สมบูรณ์ที่สุด และ เป็นคัมภีร์สุดท้ายคือ  อัลกุรอาน
 * *ซึ่งได้ถูกประกาศใช้ต่อมวลมนุษย์ชาติทั้งหลาย  เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
 * *และ ความสันติสุข  แก่มวลมนุษย์ทุกคน

   4.  ศรัทธาในบรรดานบี (ศาสดา) ทั้งหลาย   
 * *มุสลิมทุกคน  ต้องยอมรับนับถือศาสดาทั้งหลายที่มาเทศนาก่อน
 * *นบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม 
 * *ไม่ว่าศาสดาเหล่านั้นจะปรากฎชื่ออยู่ใน คัมภีร์อัลกุรอานหรือไม่ก็ตาม
 * *ไม่ว่า ศาสดาเหล่านั้น จะเป็นชนชาติใด อยู่ที่ไหน พูดภาษาอะไร ก็ตาม    

 * *มุสลิม ต้องให้เกียรติ  ยกย่อง  ศาสดาเหล่านั้น  อย่างเท่าเทียมกันหมด
  * *นบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม   เป็นศาสดาสุดท้ายของโลก
 * *ที่มารับภารกิจต่อจาก ศาสดาก่อนๆ  ที่เชิญชวนมนุษย์ให้รู้จักพระเจ้า และ
 * *ดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระองค์  

  * *ท่านนบีมุหัมมัด  ศ็อลลัลลอฮฺ อะลัยฮิ วะสัลลัม  ได้กล่าวว่า
 * *หลังจากท่านแล้วจะไม่มีศาสดาเกิดขึ้นมาอีก  เพราะถือว่า ท่านได้นำคำสอน
   * หรือ แนวทางแห่งการดำเนินชีวิตที่สมบูรณ์มาสู่มนุษย์ชาติแล้ว  

    5.  ศรัทธาในวันสุดท้าย และ การเกิดใหม่ ใน วันปรโลก  
  * *อิสลาม ถือ ว่า โลกที่เราอาศัยอยู่นี้ เป็นเพียงวัตถุธาตุชิ้นหนึ่ง  ซึ่งต้องมีการแตกสลาย
  * *เหมือนๆกับวัตถุหรือสิ่งอื่นๆ  แน่นอนโลกของเรา ต้องถึงจุดจบไม่วันใดก็วันหนึ่ง
  * *เมื่อโลกแตกสลายแล้ว  ทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับสิ้น เว้นแต่ อัลลอฮฺเท่านั้น
  * *ที่ยังดำรงอยู่  และมนุษย์ทั้งหลาย ก็จะไปฟื้นคืนชีพใหม่อีกครั้งในโลกหน้า
  * *แต่จะไปเกิดในสภาพใดนั้นไม่มีมนุษย์ผู้ใดรู้ได้ 

  * *การฟื้นขึ้นใหม่อีกในครั้งนี้   ก็เพื่อที่จะให้มนุษย์รับผลตอบแทนตามที่เขาได้กระทำไว
  * *เมื่อครั้งที่เขา ยังมีชีวิตอยู่  ผลงานของเขาในโลกนี้ จะเป็นตัวกำหนด ว่า
  * *เขาจะเป็นผู้ได้รับ  สวรรค์ หรือ นรก  ไม่มีใคร ช่วยใครได้ ไม่มีการกลับชาติมาเกิด

    * ถ้าเราไม่เชื่อในเรื่องการฟื้นขึ้นใหม่แล้ว สังคมของเราก็จะสับสนปั่นป่วนวุ่นวาย
  * *หาความสงบสุขไม่ได้  ดังเช่น พวก อาหรับ ในยุค ญาฮิลียะฮฺ (ยุคแห่งอวิชาและป่าเถื่อน)
  * *ซึ่งเชื่อว่าเมื่อพวกเขาเกิดมาแล้วก็ตายไป  คือตายแล้วศูนย์   เหมือนดังสัตว์อื่นๆ 
  * *ความดี ความชั่ว ที่เขาได้กระทำมานั้น ไม่มีการตอบแทนใดๆทั้งสิ้น  
  * *ดังนั้น พวกเขาจึงใช้ชีวิตความเป็นอยู่ ไปในทางชั่วช้าทุกรูปแบบ
  * *จนสร้างความเสียหายปั่นป่วนให้แก่สังคมเป็นอย่างยิ่ง

   6.ศรัทธาในกฎกำหนดสภาวะของพระองค์  คือ
  * *ต้องศรัทธา ว่า สรรพสิ่งทั้งหลายในสากลจักรวาลนี้ล้วนเกิดขึ้นมา และ ดำเนินไป
  * *ตามกฎเกณฑ์ของอัลลอฮฺ ทั้งสิ้น    เช่น  ไฟ มีคุณสมบัติ ร้อน   น้ำไหลจากที่สูง ลงสู่ที่ต่ำ
   *  แพะ แกะ วัว ควาย สุนัข ออกลูกเป็นตัว   นก เป็ด ไก่  ออกลูกเป็นไข่
   * ต้นมะม่วงต้องออกลูกเป็นมะม่วง    ต้นกล้วยจะออกลูกเป็น ต้น แอปเปิลไม่ได
* *ทุกๆชีวิตต้องตาย   นี่คือ กฎกำหนดสภาวะของอัลลอฮฺ  

  * *หมายความว่า  กฎ ธรรมชาติทั้งหลายนั้น อัลลอฮฺ เป็น ผู้ทรงสร้าง 
  * * และ ควบคุม มัน   ส่วนการกำหนด สภาวะในหลัก จริยธรรม ความดี ความชั่ว นั้น
  * *พระองค์จะเป็นผู้บอก เราเองว่า อะไรคือ ดี  และอะไรคือ ชั่ว
  * *แต่สิ่งที่ใช้วัดความดีความชั่วนั้น ในอิสลาม ถือ ว่ามันไม่ได้มาจาก มติบุคคล หรือ
  * *มติของ มหาชน  มิได้อาศัย ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ ความนิยม หรือสิ่งแวดล้อม
  * *เป็น เครื่อง กำหนด เพราะถ้ามนุษย์เป็น ผู้กำหนดความดี ความชั่วแล้ว
  * *มาตรฐานความดีของมนุษย์ก็จะ แตกต่างกัน  

  * *การที่มนุษย์ ได้กระทำความดี  ความชั่วนั้น
  * *อัลลอฮฺ ไม่ได้เป็นผู้ลิขิต ชะตาชีวิตของเขา ไว้ล่วงหน้ามาก่อน
  * *สิ่งเหล่านี้มันขึ้นอยู่กับการกระทำ  หรือ การตัดสินใจของมนุษย์เอง
   * เพราะอัลลอฮฺ ได้ให้ความคิด อิสระเสรี แก่เขา  ในการที่เขาจะเลือกทางเดินของเขาเอง

  * *ดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆที่  สับสน วุ่นวาย  อยู่ในบ้านเมือง หรือ สังคมนั้น
  * *มันเกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ด้วยกันเองทั้งสิ้น   มิใช่เกิดขึ้นจาก การกำหนด หรือ
  * *การ ลิขิต ของ พระผู้เป็นเจ้า  ความจน  ความ รวย  ความทุกข์ทรมาน
  * *ความทุกข์ยาก ความขมขื่น  ที่เกิดแก่มนุษย์นั้น  ก็เนื่องมาจากผู้ปกครอง
  * *ขาดความรับผิดชอบนั่นเอง   การที่อัลลอฮฺไม่ได้ เป็นผู้ขีดชะตากรรมของผู้ใดไว้ล่วงหน้า
  * *มานั้นก็เพื่อที่จะให้มนุษย์ได้มีความรับผิดชอบในการงานของตนเองที่ได้กระทำไว้

Twitter E:mail
2

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

อย่าลืมแสงความคิดเห็น เสนอแนะ ติชมกันมาบ้างน่ะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไป
แสดงความคิดเห็นได้โดยเลือกไม่ระบุชื่อ หากต้องการระบุก็ พิมพ์ใส่ในกล่องคอมเม้นได้เลบครับ
ทาง [Ad min] จะนำข่าวสารดีๆ มาฝากกันอีกนะครับ โดย [Ad min{An-Ch}]แจ้งข่าวสารยังผู้ดูแล >>[ คลิก ]<<

ข่าวเด่นเมืองคอน

------------------------------ ออนไลน์จากเฟสบุค -------------------------------

ส่งข้อความแนะนำเฟสอัลมูให้เพื่อน
บริการแปลภาษาในหน้าเว็บนี้

แบ่งปันเนื้อหาในเว็บนี้ไปยัง

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More